Obchodné podmienky

 

Prehľad

Táto webová stránka je prevádzkovaná spoločnosťou ARTIN Solutions, s.r.o. Po celom webe, pojmy “my”, “nás” a “náš” odkazujú na Balotio od ARTIN Solutions, s.r.o. Balotio vám ponúka túto webovú stránku vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb dostupných na tejto stránke, pod podmienkou, že prijmete všetky tu uvedené podmienky, politiky a oznámenia.

Návštevou našej stránky a/alebo nákupom niečoho od nás sa zúčastňujete na našich “Službách” a súhlasíte s dodržiavaním nasledujúcich podmienok (“Obchodné podmienky”, “Podmienky”), vrátane tých dodatočných podmienok a politík uvedených alebo dostupných cez odkazy. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na všetkých užívateľov stránky, vrátane, ale nie výlučne, prehliadačov, predajcov, zákazníkov, obchodníkov a/alebo prispievateľov obsahu.

Prosím, dôkladne si prečítajte tieto obchodné podmienky pred tým, ako sa dostanete na našu webovú stránku alebo ju začnete používať. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami a ustanoveniami tejto dohody, nemali by ste sa pristupovať na webovú stránku alebo používať akékoľvek služby. Ak sa tieto obchodné podmienky považujú za ponuku, akceptácia je výslovne obmedzená na tieto obchodné podmienky.

Akékoľvek nové funkcie alebo nástroje, ktoré sú pridané v nových verziách produktu, budú tiež podliehať obchodným podmienkam. Môžete si kedykoľvek pozrieť najaktuálnejšiu verziu obchodných podmienok na tejto stránke. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto obchodných podmienok zverejnením aktualizácií a/alebo zmien na našej webovej stránke. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať túto stránku pre zmeny. Vaše pokračovanie v používaní alebo prístup k webovej stránke po zverejnení akýchkoľvek zmien predstavuje akceptáciu týchto zmien.

Sekcia 1 – Všeobecné podmienky

Súhlasom s týmito obchodnými podmienkami služby vyhlasujete, že ste dosiahli plnoletosť vo vašom štáte alebo provincii trvalého pobytu, alebo že ste dosiahli plnoletosť vo vašom štáte alebo provincii trvalého pobytu a dali ste nám súhlas umožniť vašim neplnoletým závislým osobám používať túto stránku.

Nesmiete používať naše produkty na žiadny nezákonný alebo neoprávnený účel, ani porušiť zákony vo vašej jurisdikcii (vrátane, ale nie obmedzené na autorské práva) pri používaní služby.

Nesmiete prenášať žiadne vírusy alebo akýkoľvek kód s deštruktívnym charakterom.

Porušenie akýchkoľvek z týchto Podmienok povedie k okamžitému ukončeniu vašich služieb.

Vyhradzujeme si právo odmietnuť poskytnutie služby komukoľvek a z akéhokoľvek dôvodu a v akomkoľvek čase.

Vyhradzujeme si právo zablokovať (dať na čiernu listinu) určité názvy priestorov a/alebo pridelené pod doménové názvy a vymazať ich bez upozornenia alebo vrátenia peňazí.

Rozumiete, že váš obsah (neobsahujúci informácie o kreditnej karte) môže byť prenesený nešifrovaný a zahŕňať (a) prenosy cez rôzne siete; a (b) zmeny na prispôsobenie sa technickým požiadavkám pripájajúcich sietí alebo zariadení. Informácie o kreditnej karte sú vždy šifrované počas prenosu cez siete.

Súhlasíte s tým, že nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, opätovne predávať alebo využívať akúkoľvek časť služby, používanie služby, alebo prístup k službe alebo akýkoľvek kontakt na webovej stránke, prostredníctvom ktorého je služba poskytovaná, bez výslovného písomného súhlasu.

Nadpisy použité v týchto podmienkach sú uvedené len pre pohodlie a neobmedzia alebo inak neovplyvnia tieto podmienky.

Sekcia 2 – Presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií

Nie sme zodpovední, ak informácie zverejnené na tejto stránke nie sú presné, úplné alebo aktuálne. Materiál na tejto stránke je poskytovaný len pre všeobecné informácie a nemal by sa považovať za jediný základ pre rozhodovanie bez konzultácie s primárnymi, presnejšími, úplnejšími alebo časovo aktuálnejšími informačnými zdrojmi. Akékoľvek spoliehanie sa na materiál na tejto stránke je na vašu vlastnú zodpovednosť.

Táto stránka môže obsahovať určité historické informácie. Historické informácie nie sú nevyhnutne aktuálne a sú poskytované len pre vašu referenciu. Vyhradzujeme si právo upraviť obsah tejto stránky kedykoľvek, ale nemáme povinnosť aktualizovať akékoľvek informácie na našej stránke. Vyhradzujeme si právo vymazať priestory, ktoré nebudú zobrazovať žiadnu aktivitu po dobu 30 dní. Máme právo definovať typ aktivity, na základe ktorého bude vymazanie vykonané. Súhlasíte s tým, že je vašou zodpovednosťou sledovať zmeny na našej stránke.

Sekcia 3 – Úpravy služieb a cien

Ceny našich produktov sú predmetom zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť alebo zrušiť službu (alebo jej časť alebo obsah) bez predchádzajúceho upozornenia.

Nebudeme zodpovední voči vám alebo tretím stranám za akúkoľvek úpravu, zmenu ceny, pozastavenie alebo zrušenie služby.

Sekcia 4 – Presnosť údajov o fakturácii a účte

Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek objednávku. Vo svojom výhradnom uvážení, môžeme obmedziť alebo zrušiť množstvo zakúpené na osobu, domácnosť alebo objednávku. Tieto obmedzenia môžu zahŕňať objednávky vytvorené pod rovnakým zákazníckym účtom, rovnakou kreditnou kartou a/alebo objednávky s použitím rovnakej fakturačnej a/alebo dodacej adresy. V prípade, že urobíme zmenu alebo zrušenie objednávky, môžeme sa pokúsiť vás informovať prostredníctvom e-mailu a/alebo fakturačnej adresy poskytnutej v čase vytvorenia objednávky. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať objednávky, ktoré, podľa nášho jediného úsudku, vyzerajú, že sú vytvorené predajcami, distribútormi.

Súhlasíte s tým, že poskytnete aktuálne, kompletné a presné informácie o nákupe a účte pre všetky nákupy v našom obchode. Súhlasíte s tým, že budete promptne aktualizovať váš účet a iné informácie, vrátane vášho e-mailu a čísiel kreditných kariet a dátumov ich exspirácie, aby sme mohli dokončiť vaše transakcie a kontaktovať vás podľa potreby.

Sekcia 5 – Voliteľné nástroje

Môžeme vám poskytnúť prístup k nástrojom tretích strán, ktoré nekontrolujeme, ani nemáme nad nimi žiadnu kontrolu ani vplyv.

Uznávate a súhlasíte s tým, že poskytujeme prístup k týmto nástrojom “tak, ako sú” a “tak, ako sú k dispozícii” bez akýchkoľvek záruk alebo podmienok akéhokoľvek druhu a bez akejkoľvek podpory. Nemáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie voliteľných nástrojov tretích strán.

Akékoľvek vaše používanie voliteľných nástrojov ponúkaných na stránke je úplne na vašom vlastnom riziku a uvážení a mali by ste sa uistiť, že ste oboznámení s podmienkami, podľa ktorých sú nástroje poskytované príslušným poskytovateľom tretích strán.

Môžeme v budúcnosti ponúknuť nové služby a/alebo funkcie prostredníctvom webovej stránky (vrátane uvedenia nových nástrojov a zdrojov). Takéto nové funkcie a/alebo služby budú tiež podliehať týmto obchodným podmienkam služby.

Sekcia 6 – Odkazy tretích strán

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostredníctvom našej Služby môžu zahŕňať materiály od tretích strán.

Odkazy tretích strán na tejto stránke vás môžu presmerovať na webové stránky tretích strán, ktoré nie sú s nami spojené. Nie sme zodpovední za preskúmanie alebo hodnotenie obsahu ani presnosti a nezaručujeme a nebudeme mať žiadnu zodpovednosť za žiadne materiály alebo webové stránky tretích strán alebo za akékoľvek iné materiály, produkty alebo služby tretích strán.

Nenesieme zodpovednosť za žiadnu škodu alebo škody súvisiace s nákupom alebo použitím tovaru, služieb, zdrojov, obsahu alebo iných transakcií vykonaných v súvislosti s webovými stránkami tretích strán. Dôkladne preskúmajte politiky a postupy tretích strán a uistite sa, že im rozumiete predtým, než sa zapojíte do akýchkoľvek transakcií. Sťažnosti, nároky, obavy alebo otázky týkajúce sa produktov tretích strán by mali byť adresované tretím stranám.

Sekcia 7 – Komentáre používateľov, spätná väzba a ďalšie podania

Ak nám na našu žiadosť pošlete určité špecifické podania (napríklad prihlášky do súťaže) alebo bez žiadosti od nás pošlete kreatívne nápady, návrhy, plány alebo iné materiály, či už online, e-mailom, poštou alebo iným spôsobom (spoločne „komentáre“), súhlasíte s tým, že môžeme kedykoľvek a bez obmedzení upravovať, kopírovať, zverejňovať, distribuovať, prekladať a inak využívať v akejkoľvek forme akékoľvek komentáre, ktoré nám poskytnete. My nie sme a nebudeme mať žiadnu povinnosť (1) uchovávať žiadne komentáre v dôvere; (2) platiť odškodné za žiadne komentáre; alebo (3) odpovedať na žiadne komentáre.

Môžeme, ale nie sme povinní, monitorovať, upravovať alebo odstraňovať obsah, ktorý podľa nášho vlastného uváženia považujeme za nezákonný, urážlivý, výhražný, hanlivý, pornografický, obscénny alebo inak nevhodný alebo porušujúci duševné vlastníctvo akejkoľvek strany alebo tieto podmienky služby.

Súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú porušovať žiadne právo tretej strany vrátane autorských práv, ochrannej známky, súkromia, osobnosti alebo iného osobného či vlastníckeho práva. Ďalej súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú obsahovať hanlivý alebo inak nezákonný, urážlivý alebo obscénny materiál, ani nebudú obsahovať žiadny počítačový vírus alebo iný škodlivý softvér, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť prevádzku služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky. Nesmiete používať falošnú e-mailovú adresu, predstierať, že ste niekto iný ako vy, ani inak zavádzať nás alebo tretie strany, pokiaľ ide o pôvod akýchkoľvek komentárov. Za všetky komentáre a ich správnosť nesiete výhradnú zodpovednosť. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za komentáre, ktoré ste uverejnili vy alebo tretia strana.

Sekcia 8 – Osobné informácie

Vaše odovzdané osobné informácie prostredníctvom služby sa riadia našou zásadou ochrany osobných údajov.

Sekcia 9 – Chyby, nepresnosti a vynechania

Občas môžu byť informácie na našich stránkach alebo v službe obsahujúce tlačové chyby, nepresnosti alebo vynechania, ktoré sa môžu týkať popisov produktov, cien, akcií, ponúk, nákladov na dopravu produktu, časov tranzitu a dostupnosti. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo vynechania, a zmeniť alebo aktualizovať informácie alebo zrušiť objednávky, ak je akákoľvek informácia v službe alebo na akomkoľvek súvisiacom webe v akomkoľvek okamihu nepresná bez predchádzajúceho upozornenia (vrátane situácie, kedy ste predložili vašu objednávku). Nemáme žiadnu povinnosť aktualizovať, zmeniť alebo objasniť informácie v službe alebo na akomkoľvek súvisiacom webe, vrátane, ale nie obmedzené na informácie o cenách, okrem prípadov, keď to vyžaduje zákon. Žiadny špecifikovaný dátum aktualizácie alebo obnovenia použitý v službe alebo na akomkoľvek súvisiacom webe by nemal byť chápaný tak, že všetky informácie v službe alebo na akomkoľvek súvisiacom webe boli upravené alebo aktualizované.

Sekcia 10 – Zakázané použitie

Okrem iných zákazov uvedených v podmienkach služby vám je zakázané používať stránku alebo jej obsah:

(a) na akýkoľvek nezákonný účel; (b) žiadať iných, aby vykonávali alebo sa zúčastňovali na nezákonných činoch; (c) porušovať akékoľvek medzinárodné, federálne, provinciálne alebo štátne predpisy, pravidlá, zákony alebo miestne nariadenia; (d) zasahovať alebo porušovať naše práva duševného vlastníctva alebo práva duševného vlastníctva iných; (e) obťažovať, zneužívať, urážať, poškodzovať, očierňovať, ponižovať, zastrašovať alebo diskriminovať na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnicity, rasy, veku, národného pôvodu alebo postihnutia; (f) predložiť falošné alebo zavádzajúce informácie;

(g) nahrať alebo odoslať vírusy alebo akýkoľvek iný druh škodlivého kódu, ktorý môže byť použitý akýmkoľvek spôsobom, ktorý ovplyvní funkcionalitu alebo prevádzku služby alebo akéhokoľvek súvisiaceho webu, iných webových stránok alebo internetu; (h) zbierať alebo sledovať osobné údaje iných; (i) spamovať, phishovať, farmovať, predstierať, pavúkovať, alebo scrapovať; (j) pre akýkoľvek nemravný alebo neetický účel; alebo (k) zasahovať do alebo obchádzať bezpečnostné prvky služby alebo akéhokoľvek súvisiaceho webu, iných webových stránok alebo internetu. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie služby alebo akéhokoľvek súvisiaceho webu za porušenie akéhokoľvek z týchto zakázaných použití.

Sekcia 11 – Zrieknutie sa záruk; obmedzenie zodpovednosti

Neposkytujeme žiadne záruky, vyhlásenia alebo záruky, že vaše používanie našich služieb bude nepretržité, včasné alebo bezchybné.

Súhlasíte s tým, že občas môžeme službu dočasne odstrániť alebo službu zrušiť kedykoľvek, bez vášho upozornenia.

Výslovne súhlasíte, že vaše používanie alebo neschopnosť používať službu je výlučne na vaše vlastné riziko. Služba a všetky produkty dodané vám prostredníctvom služby sú (okrem výslovného ustanovenia nami) poskytované “tak, ako sú” a “tak, ako sú dostupné” na vaše použitie, bez akejkoľvek záruky, vyhlásenia alebo podmienky akéhokoľvek druhu, buď výslovne alebo implicitne, vrátane všetkých implicitných záruk alebo podmienok obchodovateľnosti, obchodovateľnej kvality, vhodnosti na konkrétny účel, trvanlivosti, názvu a nezneužívania.

V žiadnom prípade nebudú Balotio, naši riaditelia, dcérske firmy, zamestnanci, pobočky, agenti, stážisti, dodávatelia, poskytovatelia služieb alebo licencianti niesť žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zranenie, stratu, nárok alebo akékoľvek priame, nepriame, náhodné, trestné, osobitné alebo následné škody akéhokoľvek druhu, vrátane, bez obmedzenia, strát zisku, strát príjmu, strát úspor, strát dát, náklady na náhradu alebo akékoľvek podobné škody, či už na základe zmluvy, deliktu (vrátane z nedbanlivosti), prísnej zodpovednosti alebo inak, vyplývajúce z vášho používania akejkoľvek zo služieb alebo akýchkoľvek produktov získaných prostredníctvom služby, alebo z akéhokoľvek iného nároku súvisiaceho akýmkoľvek spôsobom s vaším používaním služby alebo akýmkoľvek produktom, vrátane, ale nie výlučne, akýchkoľvek chýb alebo opomenutí v akomkoľvek obsahu, alebo akýchkoľvek strát alebo poškodení akéhokoľvek druhu vzniknutých v dôsledku používania služby alebo akéhokoľvek obsahu (alebo produktu), ktorý bol zverejnený, odoslaný alebo inak sprístupnený prostredníctvom služby, dokonca aj v prípade, že sme boli o možnosti týchto škôd informovaní.

Vzhľadom na to, že niektoré štáty alebo jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za náhodné alebo následné škody, v takých štátoch alebo jurisdikciách bude naša zodpovednosť obmedzená na maximálnu miestnu mieru povolenú zákonom.

Sekcia 12 – Ochrana práv a povinností

Súhlasíte s povinnosťou nahradiť, obhajovať a chrániť Balotio a naše materské spoločností, dcérske spoločností, pobočky, partnerov, úradníkov, riaditeľov, agentov, zmluvných partnerov, licenciantov, poskytovateľov služieb, subdodávateľov, dodávateľov, stážistov a zamestnancov pred každým nárokom alebo požiadavkou, vrátane rozumných poplatkov právnikovi, ktoré vznikli tretími stranami v dôsledku vášho porušenia týchto zásad alebo dokumentov, na ktoré sa odkazuje, alebo vášho porušenia akéhokoľvek zákona alebo práv tretích strán.

Sekcia 13 – Zlúčiteľnosť

Ak by sa zistilo, že akákoľvek ustanovenie týchto zásad je nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, takéto ustanovenie sa napriek tomu uplatní v plnej miere, ak to dovoľuje príslušný zákon, a nepoužiteľná časť sa považuje za oddelenú od týchto zásad. Takéto rozhodnutie nijako neovplyvní platnosť a vymáhateľnosť ostatných zostávajúcich ustanovení.

Sekcia 14 – Ukončenie

Záväzky a zodpovednosti strán vzniknuté pred dátumom ukončenia budú pretrvávať aj po zrušení tohto dohovoru na všetky účely.

Tieto zásady služby sú účinné, pokiaľ nebudú ukončené buď vami, alebo nami. Tieto zásady služby môžete zrušiť kedykoľvek oznámením nám, že už nechcete využívať naše služby, alebo keď prestanete používať našu stránku.

Ak podľa nášho jediného uváženia nedodržíte, alebo máme podozrenie, že ste nedodržali akékoľvek ustanovenie týchto zásad služby, môžeme rovnako ukončiť tento dohovor kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a zostanete zodpovední za všetky sumy splatné vrátane dátumu ukončenia; a/alebo môžeme od vás odoberať prístup k našim službám (alebo ich časti).

Sekcia 15 – Celková dohoda

Nesplnenie akéhokoľvek práva alebo ustanovenia týchto zásad služby nezakladá zrieknutie sa takéhoto práva alebo ustanovenia.

Tieto zásady služby a všetky politiky alebo prevádzkové pravidlá, ktoré sme uverejnili na našej stránke, alebo v súvislosti s našimi službami, predstavujú celkovú dohodu a porozumenie medzi vami a nami a riadia vaše využívanie služby, nahrádzajú všetky predchádzajúce alebo súčasné dohody, komunikácie a návrhy, či už ústne alebo písomné, medzi vami a nami (vrátane, ale nie obmedzene na, predchádzajúce verzie zásad služby).

Ak by výklad týchto zásad služby bol nejasný, nebude sa vykladať v neprospech strany, ktorá ich zostavila.

Sekcia 16 – Právo riadenia

Tieto zásady služby a všetky samostatné dohody, na základe ktorých vám poskytujeme služby, budú riadené a vykladané v súlade s právom Slovenskej republiky a platnými právnymi predpismi Európskej únie.

Sekcia 17 – Zmeny v Zásadách služby

Môžete kedykoľvek prejsť na najaktuálnejšiu verziu zásad služby na tejto stránke.

Vyhradzujeme si právo, na základe nášho vlastného uváženia, aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto zásad služby zverejnením aktualizácií a zmien na našej webovej stránke. Je vašou povinnosťou pravidelne kontrolovať našu webovú stránku na zmeny. Vaše ďalšie používanie alebo prístup k našej webovej stránke alebo službe po zverejnení akýchkoľvek zmien v týchto zásadách služby predstavuje akceptáciu týchto zmien.

Sekcia 18 – Kontaktné údaje

Otázky ohľadom zásad služby nám môžete zaslať na adresu: contact@balotio.com.

Naše kontaktné údaje sú uvedené nižšie:

ARTIN Solutions, s. r. o.
Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava
SLOVENSKO
Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 44253184
Obchodný register – 53475/B

Rozumiem